Asociatia Medicala Romana

Statutul Asociaţiei Medicale Române

[extrase]

Generalităţi

Acest statut reglementează organizarea şi funcţionarea Asociaţiei Medicale Române înfiinţată în anul 1857 de către Dr. Nicolae Kreţulescu, Dr. Gheorghe Polizu şi Dr. Carol Davila sub denumirea “Societatea Medicală, Ştiinţifică din România”. Societatea avea scopul “de a ţine corpul medical în curent cu progresul ştiinţei, spre îmbunătăţirea serviciului medical public”. Între anii 1877-1919 “Societatea Medicală, Ştiinţifică din România” în care au activate cele mai valoroase personalităţi medicale ale epocii, a înfiinţat filiale ale Societăţii menţionate mai sus în oraşele Cluj, Oradea, Sibiu, Bucureşti etc.

“Societatea Medicală, Ştiinţifică din România” cunoaşte o nouă etapă în dezvoltarea organizaţiilor medicale, dată fiind creşterea simţitoare a numărului de medici specialişti şi progresele însemnate realizate de ştiinţele medicale în România.

În 1949 s-a reorganizat activitatea “Societăţii Medicale, Ştiinţifice din România” cu scopul de a stimula eforturile vechilor asociaţii ştiinţifice profesionale în aşa fel încât ştiinţa sa devine un bun al întregului corp medical. Un avantaj pe care l-a prezentat noua formulă organizatorică a fost depăşirea tendinţei de izolare în limitele fiecărei specialităţi medicale.

În aprilie 1962 secţiile de specialitate ale “Societăţii Medicale, Ştiinţifice din România” au căpătat statut de societăţi ştiinţifice autonome, constituindu-se astfel, ca urmare “Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale”, organism de coordonare a activităţii diverselor Societăţi, Secţii, Cercuri ştiinţifice şi Filiale teritoriale, la acea dată.

În anul 1991, “Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale”, prin statutul revizuit, obţine personalitatea juridică conform H.G. 265/ iulie 1992 sub noua denumire „Asociaţia Medicală Română”.

Asociaţia Medicală Română este, astfel, continuatoarea “Societăţii Medicale, Ştiinţifice din România”, formată prin Decret Regal în 1857.

 

Capitolul I

Art.1. Asociaţia Medicală Română (AMR) este asociaţie naţională, profesional-ştiinţifică, deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic, fără scop patrimonial (nonprofit), constituită pe baza dreptului la liberă asociere în conformitate cu prevederile O.G. 26/ 2000 şi nr. 37/2003.

Art.2. AMR este reprezentantul României în relaţiile profesional-ştiinţifice medicale internaţionale (în prezent World Medical Association (WMA) și Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS)) şi naţionale (în prezent Colegiul Medicilor din România) şi reprezintă forumul de dialog profesional-ştiinţific medical al societăţilor, asociaţiilor şi fundaţiilor de profil, legal constituite, afiliate AMR-ului.

Art.3. Sediul central al Asociaţiei Medicale Române se află în Bucureşti, Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1.

Art 4. AMR funcţionează pe baza HJ 265/1992, precum şi pe baza regulamentului de funcţionare şi statutul propriu. AMR are ştampilă, siglă omologate şi cont bancar propriu, precum şi CF 8345234.

Art.5. Asociaţia Medicală Română are filiale şi îşi poate constitui alte filiale şi sucursale pe teritoriul României precum şi în afara ţării, structuri fără personalitate juridică înfiinţate prin hotărârea Comitetului de Conducere AMR, în conformitate cu prevederile acestui Statut şi cu respectarea scopului şi obiectivelor AMR, contribuind nemijlocit la îndeplinirea acestora.

Art.6. Filialele/sucursalele AMR işi desfăşoară activitatea prin intermediul AMR, pot avea regulament de Ordine Interioară propriu cu aprobarea Comitetului de Conducere AMR. Sunt formate din minim 20 membri titulari sau onorifici AMR şi se organizează ierarhic funcţional şi ştiintific fără ingerinţe din partea conducerii AMR. Îşi desfăşoară eventuala activitate financiară printr-un subcont deschis de AMR şi gestionat de contabilitatea AMR. Acestea pot organiza manifestări ştiinţifice, acţiuni publicistice şi acţiuni de educaţie medicală continuă şi pot participa ca parteneri în proiecte ştiinţifice şi de cercetare.

Art.7. Asociaţia Medicală Română funcţionează pe durată nedeterminată, iar dizolvarea şi lichidarea acesteia se pot realiza numai în condiţiile prevăzute de prezentul statut.

Art.8. Toate documentele emise de Asociaţie vor purta denumirea, forma juridică, sediul central şi numărul de ordine (83/08.09.2008) din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.

 

Capitolul II

Art.9. Scopul şi obiectivele Asociaţiei Medicale Române.

 1. Perfecţionarea practicii medicale, cercetării medicale şi învăţământului medical în vederea optimizării sistemului de asistenţă medicală şi a îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din România.
 2. Sprijinirea şi dezvoltarea cercetării medicale specifice prin strategii şi informare, atat spre societăţile/asociaţiile şi fundaţiile asociate, cât şi spre organismele ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
 3. Contribuţii la dezvoltarea practicii medicale prin proiecte, programe de cercetare-dezvoltare proprii sau în colaborare naţională şi internaţională.
 4. Elaborarea/participarea la elaborare a unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme profesional-ştiinţifice.
 5. Ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice precum şi protejarea activităţilor medicale, ştiinţifice atât pe plan intern cât şi internaţional.

Art.10. În vederea realizării scopurilor pentru care a fost înfiinţată, Asociaţia Medicală Română are următoarele obiective:

 1. Participă şi dezvoltă programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul medical.
 2. Colaborează cu societăţi, asociaţii, fundaţii şi instituţii ce pot contribui la îmbunătăţirea practicii medicale şi perfecţionării acesteia.
 3. Organizează un sistem propriu de documentare, informare medicală şi sprijinire, la solicitare, a editării şi difuzări revistelor de specialitate, în ţară şi în străinătate.
 4. Stimulează, sprijină şi organizează schimburi profesional-ştiinţifice de informaţii şi de experienţă ale membrilor săi cu parteneri din ţară şi străinătate.
 5. Elaborează calendarul anual al manifestărilor ştiinţifice medicale organizate de societăţile medicale afiliate şi al filialelor Asociaţiei Medicale Române, pe care le difuzează pe plan intern şi internaţional.
 6. Acordă diplome, premii şi alte modalităţi stimulative pentru activitate ştiinţifică şi profesională deosebită.
 7. Asociaţia Medicală Română, prin structurile sale de specialitate, furnizează asistenţă ştiinţifică organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale solicitante, care sunt angajate în protejarea sănătăţii populaţiei.
 8. AMR este antrenată în promovarea deontologică şi etică a calităţii actului medical.
 9. Propune proiecte şi strategii de optimizare a învăţământului universitar şi postuniversitar medical.
 10. Organizează, în ţară, congrese naţionale, conferinţe, simpozioane, mese rotunde şi participă, prin delegaţii săi, la congresele internaţionale şi la alte manifestări ştiinţifice din domeniul de activitate.
 11. Organizează, în nume propriu şi/sau în colaborare cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecţionare sau studii de documentare profesionale.
 12. Organizează cursuri şi programe de instruire inclusiv cu participare internaţională. În acest scop poate organiza ateliere de lucru sau laboratoare de cercetare.
 13. Obţine şi acordă burse în ţară şi străinătate.
 14. Decernează anual Premiile AMR.

Art.11. Asociaţia Medicală Română, în realizarea obiectivelor din activitatea sa, va atrage noi membrii din rândul Societăţilor medicale neafiliate şi va colabora strâns cu societăţile medicale independente.

Art.12. Asociaţia Medicală Română se poate asocia şi cu alte Asociaţii şi Fundaţii din ţară şi străinătate, păstrându-şi propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu (art. 35 alin. 1; art.36 alin. 21 din O.G. 26/ 2000).

Art.13. Asociaţia Medicală Română se implică activ şi contribuie la realizarea programului de educaţie medicală continuă (EMC) prin modalităţi ca:

 1. Sprijin acordat medicilor doritori să-şi perfecţioneze activitatea prin crearea de facilităţi pentru participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate.
 2. Organizarea de către AMR, singură sau în colaborare, de cursuri/stagii de pregatire de perfectionare profesională, cu obţinerea de către participanţi a punctelor EMC.
 3. Publicarea în „Revista Medicală Română” (publicaţia oficială a AMR) de referate generale, actualizări în domeniul medical cu privire la probleme ale practicii medicale curente sau de cercetare ştiinţifică.

Art.14. Asociaţia Medicală Română se implică activ în menţinerea relaţiilor colegiale în realizarea unui climat deontologic şi în asigurarea unui flux informaţional profesional pentru întreg corpul medical.

Art.15. Asociaţia Medicală Română poate participa prin persoanele delegate în comisiile constituite la nivelul oricarei autorităţi publice cu relavanţă în domeniul medical-ştiinţific. Art.16. Asociaţia Medicală Română acordă, la cerere şi după posibilităţile financiare, sprijin medicilor aflaţi în dificultate materială cu privire la pregatirea profesională.

Art.17. Asociaţia Medicală Română acordă, la cerere şi după posibilităţile financiare, sprijin la înfiinţarea cabinetelor/clinicilor medicale private.

Art.18. Asociatia Medicală Română poate desfășura activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice. Prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale, conform prevederilor alin.3, art.2 a Legii nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice.

 

Capitolul III
Componenţa Asociaţiei Medicale Române

Art. 19. Asociaţia Medicală Română este constituită din:

 • Membri titulari
 • Membri afiliaţi
 • Membri onorifici

Art. 20. O persoana poate dobandi calitatea de membru AMR astfel:

 1. Calitatea de membru titular o dobândesc persoanele cu pregătire universitară care activează în domeniul medico-sanitar (ex. medici, biologi, biochimişti, etc), şi care acceptă scopul, principiile şi prevederile statutului Asociaţiei şi contribuie la realizarea scopului şi activităţilor Asociaţiei. Membrii titulari sunt îndreptăţiţi să voteze şi să fie aleşi în structurile de conducere ale AMR.
 2. Calitatea de membru afiliat o dobândesc persoanele cu pregătire universitară din diferitele specialităţi medicale, membrii ai Societăţilor de profil afiliate AMR. Membrii afiliaţi nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în structurile de conducere ale AMR.
 3. Calitatea de membru onorific o dobândesc personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, care au contribuit şi contribuie la atingerea obiectivelor Asociaţiei Medicale Române. Membrii onorifici vor fi scutiţi de achitarea taxei de membru şi a taxei de participare la orice manifestare organizată sub egida AMR si vor fi îndreptăţiţi să voteze.

Art.22. Drepturile şi obligaţiile membrilor AMR:
Membrii Asociaţiei, indiferent de categoria din care fac parte, au următoarele drepturi generale:

 1. să participe la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 2. să aibă acces la mijloacele de informare ale Asociaţiei;
 3. să participe la manifestările Asociaţiei şi, după caz să fie sprijiniţi material în acest scop;
 4. să publice lucrări în revistele de specialitate şi în alte publicaţii din domeniu ale AMR;
 5. să-şi exprime în mod liber opinia privind activitatea Asociaţiei;
 6. să candideze la activităţile de cercetare/dezvoltare organizate de AMR.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
 2. să respecte prevederile acestui Statut;
 3. să respecte etica şi deontologia medicală;
 4. să se preocupe constant de perfecţionarea competenţei profesionale şi ştiinţifice; şi
 5. să achite cu regularitate şi în termenul stabilit cotizaţia anuală.

Nerespectarea acestor obligaţii poate conduce la excluderea membrului în cauză prin decizia argumentată a Comitetului de Conducere.

 

Capitolul IV
Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei Medicale Române

Art.25. Pentru coordonarea activităţilor şi realizarea scopului Asociaţiei, precum şi pentru administrarea patrimoniului sau, se constituie următoarele organe:

 1. Adunarea Generală;
 2. Comitetul de Conducere al AMR.

Art.26. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din membrii titulari, membrii de onoare, și societățile, asociațiile, sau fundațiile afiliate AMR prin reprezentantul/reprezentanții acestora.

Art.27. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă darea de Seamă a Comitetului de Conducere al AMR şi raportul Comisiei de cenzori;
 3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 4. alege şi revocă membrii Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române;
 5. alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;
 6. modifică Statutul AMR;
 7. decide cu privire la structura organizatorică a Asociaţiei putând închide filiale sau putând propune Comitetului de Conducere să înfiinţeze noi filiale;
 8. alege membrii departamentelor permanente ale AMR la interval de 4 ani;
 9. alege membrii departamentelor temporare desemnate de Comitetul de Conducere al AMR în perioada dintre 2 întâlniri ale Adunării Generale;
 10. validează înscrierea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
 11. alege membrii Comisiilor Asociației Medicale Române la interval de 4 ani
 12. stabileşte taxa de înscriere şi cotizaţia anuală pentru membrii şi membrii afiliaţi ai Asociaţiei;
 13. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 14. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Art.28. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară cel puţin odată pe an şi are drept de control permanent asupra Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române şi a Comisiei de Cenzori.

Art.29. Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei se convocă în scris de către Preşedintele Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române cu cel puţin 30 de zile înainte de data anunţată pentru întrunirea acesteia. Convocatorul va cuprinde locul şi data ţinerii Adunării, ordinea de zi cu menţionarea expresă a problemelor supuse dezbaterilor Adunării.

Art.30. Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei, iar hotărârile se vor lua cu votul a cel puţin jumătate plus 1 din numărul membrilor prezenţi. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, a doua şedinţă va fi legal ţinută indiferent de numărul membrilor prezenţi. […] Membrii AMR vor putea vota prin mijloace electronice sau prin mijloace care permit comunicarea scrisă la distanţă (cum ar fi fax, e-mail sau prin alte mijloace comunicate prin convocator). Votul astfel exprimat va fi luat în considerare inclusiv la determinarea cvorumului.

Art.31. Adunarea Generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, la cererea Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române, a Preşedintelui Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române, a Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel puţin 30% din numărul total al membrilor Asociaţiei.

Art. 32. Departamentele permanente ale Asociației Medicale Române și Comisiile subordonate acestora sunt următoarele:

 1. a) Departament Zonal: Vicepreşedinte Zona Transilvania, Vicepreşedinte Zona Banat, Vicepreşedinte Zona Oltenia, Vicepreşedinte Moldova.
 2. b) Departament Societăţi Știinţifice:
  • Vicepreşedinte Societăţi Specialităţi Medicale
  • Vicepreşedinte Societăţi Specialităţi Chirurgicale
  • Vicepreşedinte Societăţi Medicină de Familie
  • Vicepreşedinte Societăţi Cercetare Fundamentală
  • Vicepreşedinte Asociaţii Pacienţi
 3. c) Departament Profesional
  • Vicepreşedinte Standarde Profesionale
  • Vicepreşedinte Proiecte Naţionale
  • Vicepreşedinte Membri
 4. d) Departament Științific
  • Vicepreşedinte Relaţii Academice
  • Vicepreşedinte Învăţământ Postuniversitar
  • Vicepreşedinte Etică Medicală

Art. 33. Departamentele AMR vor desemna la prima întrunire de după alegeri un Coordonator de Departament dintre vicepreședinții în funcție.

Art.36. Comitetul de Conducere al Asociaţiei Medicale Române este organul operativ de conducere al Asociaţiei Medicale Române, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 47. Secretarul General al AMR redactează Procesele verbale ale întâlnirilor AMR pe care le semnează împreună cu Preşedintele AMR. Secretarul General al AMR realizează şi prezintă Adunării Generale împreună cu Preşedintele AMR Raportul de activitate al AMR. Secretarul General al AMR poate semna documente curente pentru funcţionarea AMR şi informează Preşedintele AMR despre aceasta activitate. Secretarul General al AMR desemnează şi are în subordine un Secretariat Executiv a cărui componenţă este anunţată spre validare Comitetului de conducere.

Art. 48. Trezorierul acționează pentru derularea financiară a contractelor AMR și se asigură că finanțele organizației sunt contabilizate corect și veniturile sunt investite corespunzator. În Adunarea Generală prezintă un raport detaliat asupra fondurilor și patrimoniului AMR, iar împreună cu Directorul Economic realizează şi prezintă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi execuţia acestuia.

 

Capitolul VII
Activitatea publicistică a Asociaţiei Medicale Române

Art. 58. Asociaţia Medicală Română este editorul oficial al “Buletinului Asociaţiei Medicale Române” şi al jurnalului „Revista Medicală Română”

Art. 59. Activitatea publicistică a Asociaţiei poate fi exercitată şi prin editarea altor publicaţii în legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei, cum ar fi broşuri informative, documentare, compendii etc.